ജി 20 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങൾക്കായി കൊച്ചിയിലെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികൾ

 
/ 3

ജി 20 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങൾക്കായി കൊച്ചിയിലെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികൾ

/ 3

ജി 20 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങൾക്കായി കൊച്ചിയിലെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികൾ

/ 3

ജി 20 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങൾക്കായി കൊച്ചിയിലെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികൾ

/ 3

ജി 20 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങൾക്കായി കൊച്ചിയിലെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികൾ

/ 3

ജി 20 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങൾക്കായി കൊച്ചിയിലെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികൾ

/ 3

ജി 20 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങൾക്കായി കൊച്ചിയിലെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികൾ

/ 3

ജി 20 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങൾക്കായി കൊച്ചിയിലെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികൾ

/ 3

ജി 20 ഉച്ചകോടി വർക്കിംഗ്‌ ഗ്രൂപ്പ്‌ യോഗം നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഹയാത് ഹോട്ടലിൽ നടന്ന സാംസ്‌കാരിക സായ്ഹ്നത്തിൽ വയലി അവതരിപ്പിച്ച ബാംബൂ മ്യൂസിക്

/ 3

ജി 20 ഉച്ചകോടി വർക്കിംഗ്‌ ഗ്രൂപ്പ്‌ യോഗം നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഹയാത് ഹോട്ടലിൽ നടന്ന സാംസ്‌കാരിക സായ്ഹ്നത്തിൽ വയലി അവതരിപ്പിച്ച ബാംബൂ മ്യൂസിക്

From around the web