എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെഭരണ നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞ് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം

 
SABA

എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ ഭരണ, വികസന നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിഎണ്ണി പറഞ്ഞ് ഗവർണറുടെ
നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം. സർക്കാർ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന പധതികളും പ്രസംഗത്തിൽ ഗവർണ്ണർ വിശദമക്കി.

സമസ്ത മേഖലയിലും പുരോഗതിയുണ്ടാക്കുന്ന കർമ പധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിന്നായി.
സാമുഹ്യ സുരക്ഷയിൽ കേരളം രാജ്യത്തിന് മാതൃക. ലോക ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റം കൈവരിക്കാനായി. നീതി ആയോഗിൽ കേരളം മുന്നിൽ. വയോജനങ്ങൾക്കും ദുർബ്ബല ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും മുന്തിയ പരിഗണന.സ്കൂൾ കരിക്കുലം
പരിഷ്കരിക്കും. വികസന കുതിപ്പിലാണ് കേരളം. അഭിമാനകരമായ സാമ്പത്തിക
വളർച്ചയിലാണ് കേരളം. സുസ്ഥിര വികസനം ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ .

SABAആരോഗ്യ രംഗത്ത്    കേരളത്തിന്റെ പുരോഗതി അതുല്യം. തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ
കേരളം മുന്നിൽ. തോട്ടം മേഖലക്ക് കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകും.
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സമഗ്ര പരിഷ്കരണം.
കേരളം നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനം. ലൈഫ് പധതിയടക്കമുള്ള ഭവന പധതികളിൽ
കേരളം രാജ്യത്തിന്
മാതൃക. ഐ ടി, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മേഖലകൾക്കായി
കൂടുതൽ പരിഗണന. കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ
സ്യഷ്ടിക്കും .