കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ എക്സിക്യുട്ടീവ് ചെയർമാനാകും

കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ എക്സിക്യുട്ടീവ് ചെയർമാനാകുംമെയ് 22ന് ഹർഷവർദ്ധൻ ചുമതലയേൽക്കുംമൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് ബോർഡിന്റെ കാലാവധി
 

കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ എക്സിക്യുട്ടീവ് ചെയർമാനാകും
മെയ് 22ന് ഹർഷവർദ്ധൻ ചുമതലയേൽക്കും
മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് ബോർഡിന്റെ കാലാവധി