വീട്ടിലെ രഹസ്യ ലാബിൽ അതിമാരക ലഹരിമരുന്ന് നിർമിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത പി.എച്ച്.ഡി. ബിരുദധാരി അറസ്റ്റിൽ

വീട്ടിലെ രഹസ്യ ലാബിൽ അതിമാരക ലഹരിമരുന്ന് നിർമിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത പി.എച്ച്.ഡി. ബിരുദധാരി അറസ്റ്റിൽ. രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇയാളെ ഹൈദരാബാദിലെ വീട്ടിൽനിന്നും പിടികൂടിയത്.
 
വീട്ടിലെ രഹസ്യ ലാബിൽ അതിമാരക ലഹരിമരുന്ന് നിർമിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത പി.എച്ച്.ഡി. ബിരുദധാരി അറസ്റ്റിൽ

വീട്ടിലെ രഹസ്യ ലാബിൽ അതിമാരക ലഹരിമരുന്ന് നിർമിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത പി.എച്ച്.ഡി. ബിരുദധാരി അറസ്റ്റിൽ. രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇയാളെ ഹൈദരാബാദിലെ വീട്ടിൽനിന്നും പിടികൂടിയത്.