മുന്‍ ഉഡായി മേധാവി ആര്‍.എസ് ശര്‍മയുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കിസാന്‍ യോജന പദ്ധതി പ്രകാരമെത്തിയത് ആറായിരം രൂപ

 
മുന്‍ ഉഡായി  മേധാവി ആര്‍.എസ് ശര്‍മയുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കിസാന്‍ യോജന പദ്ധതി പ്രകാരമെത്തിയത് ആറായിരം രൂപ