‘തത്കാല്‍ എല്‍.പി.ജി സേവ” പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍ കോര്‍‌പ്പറേഷന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്നു

ബുക്ക് ചെയ്ത് ഒരുമണിക്കൂറിനകം തന്നെ ഉപഭോക്താവിന് എല്.പി.ജി സിലിണ്ടര് ലഭ്യമാക്കുന്ന ‘തത്കാല് എല്.പി.ജി സേവ” പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന് ഇന്ത്യന് ഓയില് കോര്പ്പറേഷന് തയ്യാറെടുക്കുന്നു. നിലവില്, ബുക്കിംഗിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് രണ്ടുനാള് കഴിഞ്ഞാണ് സിലിണ്ടര് ലഭിക്കുന്നത്.ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും തത്കാല് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികളിലേക്ക് ഇന്ത്യന് ഓയില് കടന്നിട്ടുണ്ട്. സിംഗിള് സിലിണ്ടര് ഉപഭോക്താക്കള്ക്കാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക. ഉപഭോക്തൃ സേവനം കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ഉപഭോക്തൃക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്ന ഇന്ത്യന് ഓയിലിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.ഫെബ്രുവരി ഒന്നുമുതല് പദ്ധതി
 
‘തത്കാല്‍ എല്‍.പി.ജി സേവ” പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍ കോര്‍‌പ്പറേഷന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്നു

ബുക്ക് ചെയ്‌ത് ഒരുമണിക്കൂറിനകം തന്നെ ഉപഭോക്താവിന് എല്‍.പി.ജി സിലിണ്ടര്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന ‘തത്കാല്‍ എല്‍.പി.ജി സേവ” പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍ കോര്‍‌പ്പറേഷന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. നിലവില്‍, ബുക്കിംഗിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് രണ്ടുനാള്‍ കഴിഞ്ഞാണ് സിലിണ്ടര്‍ ലഭിക്കുന്നത്.ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും തത്കാല്‍ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികളിലേക്ക് ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍ കടന്നിട്ടുണ്ട്. സിംഗിള്‍ സിലിണ്ടര്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക. ഉപഭോക്തൃ സേവനം കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ഉപഭോക്തൃക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്ന ഇന്ത്യന്‍ ഓയിലിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.ഫെബ്രുവരി ഒന്നുമുതല്‍ പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. 14 കോടി ഗാ‌ര്‍ഹിക എല്‍.പി.ജി ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുള്ളത്.ബുക്ക് ചെയ്‌ത് 30-45 മിനുട്ടിനകം ഉപഭോക്താവിന് എല്‍.പി.ജി സിലിണ്ടര്‍ നല്‍കുകയാണ് തത്കാല്‍ ബുക്കിംഗ് സേവയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.