തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ചൂതാട്ടം നിരോധിച്ചു

തമിഴ്നാട്ടില് ഓണ്ലൈന് ചൂതാട്ടം നിരോധിച്ചു. ഇതിനായി സര്ക്കാര് പ്രത്യേക ഓര്ഡിനന്സ് ഇറക്കി. ഓണ്ലൈന് ചൂതാട്ടം നടത്തുന്നവര്ക്ക് ഇനി 5000 രൂപ പിഴയും ആറ് മാസം മുതല് രണ്ട് വര്ഷം വരെ തടവും ലഭിക്കും. ഓണ്ലൈന് ചൂതാട്ട കേന്ദ്രങ്ങള് നടത്തുന്നവര്ക്ക് 10,000 രൂപ പിഴയും രണ്ട് വര്ഷം വരെ തടവും ലഭിക്കും. ഓണ്ലൈന് ചൂതാട്ടത്തില് പങ്കെടുത്ത് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് തമിഴ്നാട്ടില് നിരവധി പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തമിഴ്നാട് സര്ക്കാരിന്റെ നടപടി. ഓണ്ലൈന് ചൂതാട്ടം നിരോധിക്കണമെന്ന് വ്യാപക ആവശ്യവും
 
തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ചൂതാട്ടം നിരോധിച്ചു

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ചൂതാട്ടം നിരോധിച്ചു. ഇതിനായി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രത്യേക ഓര്‍ഡിനന്‍സ് ഇറക്കി. ഓണ്‍ലൈന്‍ ചൂതാട്ടം നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് ഇനി 5000 രൂപ പിഴയും ആറ് മാസം മുതല്‍ രണ്ട് വര്‍ഷം വരെ തടവും ലഭിക്കും. ഓണ്‍ലൈന്‍ ചൂതാട്ട കേന്ദ്രങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് 10,000 രൂപ പിഴയും രണ്ട് വര്‍ഷം വരെ തടവും ലഭിക്കും. 
ഓണ്‍ലൈന്‍ ചൂതാട്ടത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിരവധി പേര്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടി. 
ഓണ്‍ലൈന്‍ ചൂതാട്ടം നിരോധിക്കണമെന്ന് വ്യാപക ആവശ്യവും ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ചൂതാട്ടം വലിയ സാമൂഹിക വിപത്താണെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ പ്രതികരിച്ചു.