നൂറ്കോടി ഡോസ് വാക്സിനേഷനിലൂടെ രാജ്യം പുതുചരിത്രം എഴുതിഎന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

100 വർഷത്തിനിടെ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ മഹാമാരിയാണ് കൊവിഡ്. അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചവർക്കുള്ള മറുപടിയാണിത്. ഇത് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും നേട്ടം. വാക്സിനേഷൻ തുല്യത ഉറപ്പുവരുത്തി, വിഐപി സംസ്ക്കാരം മാറ്റി നിർത്തി. ഇന്ത്യക്ക് വാക്സീൻ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാനാകുമോ എന്നതിൽ പലർക്കും സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സംശയം അസ്ഥാനത്തായെന്നും വികസിത രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് വാക്സീൻ വിതരണം നടത്തിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൊവിഡിനെ അതിജീവിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിയുമോയെന്ന് ചോദിച്ചവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് വാക്സീനേഷനിലെ മുന്നേറ്റം.
 
നൂറ്കോടി ഡോസ് വാക്സിനേഷനിലൂടെ രാജ്യം പുതുചരിത്രം എഴുതിഎന്ന്  പ്രധാനമന്ത്രി

100 വർഷത്തിനിടെ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ മഹാമാരിയാണ് കൊവിഡ്. അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചവർക്കുള്ള മറുപടിയാണിത്.

ഇത് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും നേട്ടം. വാക്സിനേഷൻ തുല്യത ഉറപ്പുവരുത്തി, വിഐപി സംസ്ക്കാരം മാറ്റി നിർത്തി. ഇന്ത്യക്ക് വാക്സീൻ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാനാകുമോ എന്നതിൽ പലർക്കും സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സംശയം അസ്ഥാനത്തായെന്നും വികസിത രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് വാക്സീൻ വിതരണം നടത്തിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൊവിഡിനെ അതിജീവിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിയുമോയെന്ന് ചോദിച്ചവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് വാക്സീനേഷനിലെ മുന്നേറ്റം.

നൂറ് കോടി വാക്സീൻ എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനായത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കരുത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വിജയമാണ്. അസാധാരണ ലക്ഷ്യമാണ് രാജ്യം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും. രാജ്യം കൊറോണയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ലോകം വിലയിരുത്തുമെന്നും മോദി അവകാശപ്പെട്ടു.