ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരം അധിക സർവ്വീസുകളുമായി കെഎസ്ആർടിസി

 
മാന്യ KSRTC  യാത്രക്കാരെ

ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ബാ​ഗ്ലൂർ, മൈസൂർ. ചെന്നൈ എന്നിവടങ്ങളിലേക്ക് കെഎസ്ആർടിസി അധിക സർവ്വീസുകൾ നടത്തും.

ഡിസംബർ 20 മുതൽ 25 വരെ  ബാ​ഗ്ലൂർ - കോഴിക്കോട് ( മൈസൂർ , ബത്തേരി വഴി), ബാ​ഗ്ലൂർ - കോഴിക്കോട് ( കട്ട, മാനന്തവാടി വഴി), ബാ​ഗ്ലൂർ - തൃശ്ശൂർ ( സേലം, കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി), ബാ​ഗ്ലൂർ - എറണാകുളം ( സേലം, കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി),  ബാ​ഗ്ലൂർ - കോട്ടയം ( സേലം, കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി),  ബാ​ഗ്ലൂർ - കണ്ണൂർ ( ഇരിട്ടി വഴി), ബാ​ഗ്ലൂർ - പയ്യന്നൂർ ( ചെറുപുഴ വഴി), ബാ​ഗ്ലൂർ - തിരുവനന്തപുരം (നാ​ഗർകോവിൽ വഴി), ചെന്നൈ- തിരുവനന്തപുരം ( നാ​ഗർകോവിൽ വഴി), 

ഡിസംബർ 26,28, 31, ജനുവരി 1,2, തീയതികളിൽ  ബാ​ഗ്ലൂർ - കോഴിക്കോട് ( മൈസൂർ , ബത്തേരി വഴി), ബാ​ഗ്ലൂർ - കോഴിക്കോട് ( കട്ട, മാനന്തവാടി വഴി), ബാ​ഗ്ലൂർ - തൃശ്ശൂർ ( സേലം, കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി), ബാ​ഗ്ലൂർ - എറണാകുളം ( സേലം, കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി),  ബാ​ഗ്ലൂർ - കോട്ടയം ( സേലം, കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി),  ബാ​ഗ്ലൂർ - കണ്ണൂർ ( ഇരിട്ടി വഴി), ബാ​ഗ്ലൂർ - പയ്യന്നൂർ ( ചെറുപുഴ വഴി), ബാ​ഗ്ലൂർ - തിരുവനന്തപുരം (നാ​ഗർകോവിൽ വഴി), ചെന്നൈ- തിരുവനന്തപുരം ( നാ​ഗർകോവിൽ വഴി)യും സർവ്വീസ് അധിക ബസുകൾ സർവ്വീസ് നടത്തും.


കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്


കെഎസ്ആർടിസി, കൺട്രോൾറൂം (24×7)
മൊബൈൽ - 9447071021
ലാൻഡ്‌ലൈൻ - 0471-2463799
18005994011
എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പരിലേക്കും
സോഷ്യൽ മീഡിയ സെൽ, കെഎസ്ആർടിസി - (24×7)
വാട്സാപ്പ് - 8129562972
ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.