ഐ ടി ഐ കോഴ്‌സുകൾ ആധുനികവത്കരിക്കുന്നത് പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പുതിയ കമ്മിറ്റി രൂപവൽക്കരിക്കും;കർമചാരി മാതൃകയിൽ പദ്ധതി ഐ ടി ഐയിൽ നടപ്പാക്കും:മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

 
pic

സംസ്ഥാനത്തെ ഐ ടി ഐകളിൽ ആധുനിക കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്താൻ കമ്മിറ്റി രൂപവൽക്കരിക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. കേരള സർക്കാർ വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പ് "Excellentia 23" അവാർഡ് ദാനവും വികസനരേഖാ പ്രകാശനവും YIP ക്ലബ്ബുകളുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. പഠനത്തോടൊപ്പം തൊഴിൽ നൽകുന്ന പദ്ധതിയായ കർമചാരി മാതൃകയിൽ പദ്ധതി ഐ ടി ഐകളിൽ നടപ്പാക്കും.

ഐ.ടി.ഐ ട്രെയിനികളിൽ പുത്തൻ ആശയം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ആയത് പ്രവൃത്തി പഥത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും ഓരോ ഐ.ടി.ഐയിലും KDISC- ന്റെ സഹകരണത്തോടെ വൈ.ഐ.പി അഥവാ യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ക്ലബ് ഈ വർഷം ആരംഭിയ്ക്കുകയാണ്.

 KDISC- യുടെ മുൻനിര ഇന്നവേഷൻ പരിപാടിയായ വൈ.ഐ.പിയിലൂടെ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആന്റ് പോളി ടെക്നിക്, എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആന്റ് ട്രെയിനിംഗ് തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളുടെ പങ്കാളിത്തവും സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും നൂതന സംസ്കാരം വളർത്തുന്നതിനും അദ്ധ്യാപകർക്ക് ചുമതലയും ഉത്തരവാദിത്തവും കൂടുതലായി നൽകുവാനും പട്ടികജാതി-  പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുളളവരുടെ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

കേരള സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂതനമായി ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമായ കൃഷി, വനം, സസ്യശാസ്ത്രം, മൃഗസംരക്ഷണം, ജലസംരക്ഷണം, പരമ്പരാഗത വ്യവസായം, കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രായമായവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ദുരന്ത നിവാരണം, മഹാമാരി അനന്തര ഇന്നവേഷനുകൾ തുടങ്ങി 22 പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങളിലാണ്  വൈ.ഐ.പി ശ്രദ്ധയൂന്നുന്നത്.

വകുപ്പിന് കീഴിൽ സ്വന്തമായി സ്ഥലമുള്ള  ഐ.ടി.ഐകളിൽ അടുത്ത മൂന്ന് വർഷം നടപ്പാക്കാൻ   ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രൂപരേഖ ബന്ധപ്പെട്ട ഐ.ടി.ഐകളിലെ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ജീവനക്കാർ, പി.റ്റി.എ  എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  വികസനരേഖ തയ്യാറാക്കിയതിലൂടെ ഭാവിയിൽ ഐ.ടി.ഐകളിൽ നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്കനുസൃതമായി ബഡ്ജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തുന്നതിനും ഈ തുക ലഭ്യമാക്കി സമയബന്ധിതമായി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും സാധിക്കും. ഐ.ടി.ഐകളുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നിലവിൽ വകുപ്പിന്റെ ഐ.ടി. സെല്ലി-ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വികസിപ്പിച്ച  സോഫ്റ്റ്‍വെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ ഐ.ടി.ഐകളിൽ മികച്ച പരിശീലനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, ഐ.ടി.ഐകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്  ഗ്രേഡിംഗ് ഓഫ് ഐ.ടി.ഐ പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതി   2017- 18 മുതൽ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.  ഗ്രേഡിംഗ് ഓഫ് ഐ.ടി.ഐ പദ്ധതി പ്രകാരം  ഐ.ടി.ഐകൾക്ക് ഗ്രേഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കാവുന്നതും ഈ ഗ്രേഡിനനുസരിച്ച് 1 മുതൽ 5 വരെ സ്റ്റാർ പദവി ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. 

2020 ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ 2022 ജനുവരി 31 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവർത്തന മികവാണ് 2022 വർഷത്തിലെ ഗ്രേഡിംഗ് പദ്ധതിയ്ക്കായി പരിഗണിച്ചിരുന്നത്.  കേന്ദ്ര തലത്തിൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ട്രെയിനിംഗിന്റെ ഐ.ടി.ഐ ഗ്രേഡിംഗിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 50 അളവ് സൂചികകൾ ആണ് പരിശോധനയ്ക്കായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഗ്രേഡിംഗ് ഓഫ് ഐ.ടി.ഐ പദ്ധതി 2022-ലേയ്ക്ക്  പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി 407 സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ഗ്രേഡിംഗ് ഓഫ് ഐ.ടിഐ പദ്ധതി 2022-ലെ വിജയികൾ

ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ഐ.ടി.ഐകൾ

ഗവ.ഐ.ടി.ഐ ധനുവച്ചപുരം, തിരുവനന്തപുരം - ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്  
ഗവ ഐ.ടി.ഐ (വനിത) ചാലക്കുടി തൃശൂർ - സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ്
ഗവ ഐ.ടി.ഐ (എസ്.സി.ഡി.ഡി), ഓച്ചിറ, കൊല്ലം   
ബാലനഗർ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൈവറ്റ് ഐ.ടി.ഐ, മൂക്കന്നൂർ, എറണാകുളം  

രണ്ടാം  സ്ഥാനം നേടിയ ഐ.ടി.ഐകൾ

ഗവ ഐ.ടി.ഐ (വനിത) കോഴിക്കോട് - ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്  
ഗവ ഐ.ടി.ഐ (വനിത), കളമശ്ശേരി, എറണാകുളം- സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ്
ഗവ ഐ.ടി.ഐ (എസ്.സി.ഡി.ഡി), പാണ്ടിക്കാട്, മലപ്പുറം 
 4) ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൈവറ്റ് ഐ.ടി.ഐ, കളമശ്ശേരി  
   എറണാകുളം   

മൂന്നാം  സ്ഥാനം നേടിയ ഐ.ടി.ഐകൾ

ഗവ.ഐ.ടി.ഐ (വനിത) കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരം - ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്  
ഗവ ഐ.ടി.ഐ (വനിത), കണ്ണൂർ -  സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ്
ഗവ ഐ.ടി.ഐ (എസ്.സി.ഡി.ഡി) ആറ്റിപ്ര, തിരുവനന്തപുരം
ഐ.സി.എം. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൈവറ്റ് ഐ.ടി.ഐ, കോട്ടയം  

വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള സർക്കാർ ഐ.റ്റി.ഐകളിലെ മികച്ച പരിശീലകരെ കണ്ടെത്തി ഈ ജീവനക്കാർക്ക് അവാർഡ് നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി  2014-15 പരിശീലന വർഷം മുതൽ വകുപ്പിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്.  ആകെ 6 വിഭാഗങ്ങളിൽ അവാർഡിന് അർഹരാകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്  അൻപതിനായിരം രൂപ വീതം കാഷ് പ്രൈസും, മൊമന്റോയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകുന്നു.

ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ അവാർഡ് വിന്നേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് 

ബെസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ 2019-20            
- ശ്രീ . ഷമ്മി ബേക്കർ എ , പ്രിൻസിപ്പൽ , ഗവ. ഐടിഐ ആറ്റിങ്ങൽ

ബെസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ  2020-21
ശ്രീ . മനോജ്‌ കുമാർ ടി , പ്രിൻസിപ്പൽ , ഗവ. ഐടിഐ കണ്ണൂർ 

ബെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്‌ ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ 2019-20
                        - ശ്രീ . വർഗീസ് വി പി , ഗ്രൂപ്പ്‌ ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ , ഗവ. ഐടിഐ കായംകുളം 

ബെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്‌ ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ - 2020-21
                 -ശ്രീമതി . ദേവിക എം വി , ഗ്രൂപ്പ്‌ ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ , ഗവ. ഐടിഐ (W),കഴക്കൂട്ടം 

ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ (എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രേഡ് ) 2019-20
ശ്രീ . ലക്ഷ്മണൻ എം എൻ , സീനിയർ ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ , ഗവ. ഐടിഐ കണ്ണൂർ

ശ്രീ . സാബു ജോസഫ് , സീനിയർ ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ , ഗവ.ഐടിഐ ഏറ്റുമാനൂർ 

ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ (എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രേഡ് ) 2020-21
        1. ശ്രീ . ജയകുമാർ . ഒ , സീനിയർ ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ , ഗവ. ഐടിഐ, ചന്ദനത്തോപ്പ് 
             2. ശ്രീ . നികേഷ് കെ പി , സീനിയർ ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ ,ഗവ.ഐടിഐ കണ്ണൂർ 

ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ (നോൺ - എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രേഡ് ) 2019-20
         -    ശ്രീമതി . റീന എ , സീനിയർ ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ , ഗവ. ഐ ടി ഐ (W) കൊല്ലം 

ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ (നോൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രേഡ് ) 2020-21
ശ്രീമതി. ലതിക കെ , സീനിയർ ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ , ഗവ. ഐടിഐ (W), കൊല്ലം 

ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ (ACD) 2020-21 - 
             ശ്രീമതി. സെവിലീന പി ഇ , സീനിയർ ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ , ഗവ.ഐടിഐ കളമശ്ശേരി 

ചടങ്ങിൽ ഗതാഗത മന്ത്രി അഡ്വ. ആന്റണി രാജു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജന്റ്സ് കാമറകൾ നിലവിൽ വന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വാഹനാപകടങ്ങൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ട്രാഫിക് നിയമ ലംഘനങ്ങളും വാഹനാപകട മരണങ്ങളും കുറഞ്ഞതായി മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ വീണ എൻ മാധവൻ ഐഎഎസ്  ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതവും  അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ശിവശങ്കരൻ കെ പി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.