സ്വര്‍ണ വിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്; കുറഞ്ഞത് പവന് 80 രൂപ

 
gold

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ ഇടിവ്. പവന് 160 രൂപയാണ് ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി കുറഞ്ഞത്. പവന് 80 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. 41,600 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്‍റെ ഇന്നത്തെ വിപണി വില.

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,200 രൂപയായി. ഇന്നലെയും 10 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്‍റെ വിലയും കുറഞ്ഞു. 10 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 4,300 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില.

വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിയ്ക്ക് 73 രൂപയും ഹാൾമാർക്ക് വെള്ളിയ്ക്ക് 90 രൂപയുമാണ് വില.